Generelt

For alle salgsaftaler gælder nedenstående betingelser, forså vidt der ikke er ufravigelige lovbestemmelser. Købers egne indkøbsbetingelser forpligter ikke joca a/s, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af joca a/s.

Tilbud

Tilbud er bindende i 1 måned fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Der tages forbehold i denne periode for ændringer i valutakurser, materialemangel og -priser, leveringstider, ændringer i fragt-, olie- og energipriser.

Priser

Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, transport, ændringer i valutakurser eller indførelse af offentlige afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor joca a/s’ indflydelse, og som indtræffer efter afsendelse af ordrebekræftelsen. joca a/s er således berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i indkøbspriser, transportomkostninger, valutakurser, offentlige afgifter af enhver art og andre forhold, som ligger uden for joca a/s’ kontrol og indflydelse. joca forholder sig ret til at opkræve miljøtillæg eller ekspeditionsgebyr.

Ejendomsret

joca a/s forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret. joca a/s er i tilfælde af købers betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leverede, og køber er forpligtet til at foretage udlevering. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte joca a/s ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som joca a/s måtte blive påført. Køber er uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede eller lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes, indtil fuld betaling er sket. Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra tredjemand, herunder udlæg, er køber forpligtet til straks at give joca a/s meddelelse herom.

Betalingsbetingelser

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned, regnet fra den angivne forfaldsdag. I tilknytning hertil kan joca a/s kræve godtgørelse for rykkergebyr, inkassogebyr og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer over fejl og mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler. Køber er ikke berettiget til at modregne. Hvis køber ikke foretager rettidig betaling, eller hvis joca a/s modtager utilstrækkelige og/eller efter joca a/s’ opfattelse negative kreditoplysninger om køber, er joca a/s berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerhedsstillelsen ikke inden den af joca a/s fastsatte frist, er joca a/s berettiget til enten at hæve leveranceaftalen eller fastholde denne i hvilket tilfælde joca a/s kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger, dækket af køber.

Levering, mangler og reklamation

Leveringssted

Såfremt andet ikke udtrykkeligt er skriftligt aftalt, sker levering ab lager.

Købers undersøgelsespligt og reklamationspligt.

Det påhviler køber grundigt at undersøge varen straks ved modtagelsen. Hvis køber konstaterer eller burde konstatere, at det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt gøre manglen gældende, og den konstaterede mangel skal noteres på medfølgende fragtbrev. Senest 8 dage efter leveringen, og før varen tages i brug, skal reklamationen være fremsat skriftligt over for joca a/s. Ved påsætning af hjul anses varen for taget i brug. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende. Har køber ikke inden 12 måneder efter det leveredes overgivelse til køber meddelt joca a/s, at køber vil påberåbe sig mangler, kan køber ikke senere gøre dem gældende, medmindre joca a/s skriftligt har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

Omlevering og afhjælpning

Ved berettiget og rettidig reklamation påtager joca a/s sig inden rimelig tid efter modtagelse af reklamationen – efter egen bedømmelse og valg – at ombytte eller reparere den vare, som køber godtgør, er mangelfuld. Hvis joca a/s foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder). I forbindelse med omlevering eller afhjælpning skal køber loyalt medvirke til, at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. Hvis omlevering eller afhjælpning ikke sker rettidigt, kan køber hæve aftalen eller kræve købesummen forholdsmæssigt nedsat, idet købers misligholdelsesbeføjelser da er begrænset hertil. Hvis der foretages omlevering eller afhjælpning, kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindelig aftalte reklamationsperiode.

Forsinkelse

Foreligger der forsinkelse fra joca a/s’ side med hensyn til levering af det solgte, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, inden 2 hverdage efter at forsinkelsen er indtrådt, give joca a/s et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel, uden at levering er foretaget, er køber berettiget til at hæve aftalen, dog med den begrænsning der følger af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Hvis køber ikke inden de nævnte 2 hverdage efter forsinkelsens indtræden giver joca a/s et rimeligt varsel til levering, anses forsinkelse ikke at foreligge, idet joca a/s da skal foretage levering snarest muligt. Forsinket levering berettiger uanset årsag ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

Lagerleje

joca a/s forbeholder sig ret til at opkræve lagerleje gældende 14 dage efter varens klarmelding, såfremt køber ikke oplyser leveringsadresse, udsætter levering eller ved manglende afhentning. Ved opkrævning af lagerleje henstår varen hos joca på købers ansvar.

Købers begrænsede hæveadgang

Købers hæveadgang er i alle tilfælde begrænset, idet køber som udgangspunkt alene kan hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler, medmindre forsinkelsen eller manglen må anses at være afgørende eller af væsentlig betydning for køber, og dette er begrundet i sammenhængen mellem leverancerne.

Returnering af vare

Varer kan kun returneres til joca a/s efter forudgående skriftlig aftale, og kun hvis varen er i samme stand som ved modtagelsen. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen franko og med angivelse af joca a/s’ ordrenummer. Al returnering sker for købers regning og risiko. Der beregnes over for køber et returgebyr svarende til de omkostninger, som joca a/s har ved returneringen.

Produktansvar

Med hensyn til produktansvar gælder den nedenfor anførte ansvarsbegrænsning, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. joca a/s er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af joca a/s eller andre, som Joca a/s har ansvaret for. joca a/s er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. joca a/s er ligeledes ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning joca a/s måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde joca a/s skadesløs i samme omfang, som joca a/s’ ansvar er begrænset efter nærværende bestemmelser vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Evt. erstatning kan aldrig overstige det til enhver tid gældende maksimumbeløb i den af joca a/s tegnede produktansvarsforsikring.

Force majeure

joca a/s er ikke ansvarlig overfor køber, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som joca a/s ikke har fuld rådighed over, herunder når følgende omstændigheder indtræder efter accept af ordren og hindrer eller udsætter opfyldelsen af ordren: Nedbrud afstøbeforme, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, vejrlig, manglende transportmuligheder, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, it-nedbrud eller andre omstændigheder, krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner samt naturkatastrofer, idet sådanne forhold betragtes som force majeure. I sådanne tilfælde er joca a/s berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelses- hindringen er ophørt, eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Tvister

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole i Danmark og ved anvendelse af dansk ret.

Brug for hjælp?

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

 

Vær altid opdateret med seneste nyt

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, vil du altid være opdateret på vores seneste nyheder, aktuelle projekter og den nyeste viden om affaldsløsninger og krav, samt tips og tricks fra affaldsbranchen.

Du modtager nyhedsbrevene direkte i din indbakke.

Rigtig god læselyst!

Tilmeld nyhedsbrev

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.