Miljøstationer ved indfaldsvejene

Da Vesthimmerlands Forsyning skulle implementere en ny og udvidet affaldsløsning i sommerhusområderne i kommunen, blev alle grundejerforeningerne inddraget forud for udvidelsen. Via dialog og godt samarbejde mellem Forsyning, kommune og grundejerforeningerne blev løsningen, at alle affaldsfraktioner nu indsamles i miljøstationer ved indfaldsvejene til sommerhusområderne.

Case

BAGGRUND FOR AFFALDSSORTERINGEN I SOMMERHUSOMRÅDERNE

I 2016 tog Vesthimmerlands Forsyning i samarbejde med kommunen første skridt mod mere og bedre affaldssortering i kommunens sommerhusområder. Her besluttede man, at genanvendelige fraktioner skulle samles ind i sommerhusområderne i fællesløsninger, og de første nedgravede beholdere blev derfor etableret i 2016. Dagrenovation blev fortsat indsamlet i sække på den enkelte matrikel.

I 2021 satte forsyningen og kommunen gang i udbygning af de eksisterende affaldsøer, så den kommunale henteordning i sommerhusområderne kunne komme i mål med de 10 fraktioner – indsamling af 8 fraktioner i affaldsøerne, miljøfarligt affald i miljøkasser og tekstil i en storskraldsordning.

TÆT SAMARBEJDE OG POSITIV INDSTILLING FRA BEBOERNE

Vesthimmerlands Forsyning greb opgaven an ved, i samarbejde med kommunen, at inddrage alle grundejerforeningerne. Processen startede med, at forsyningen indkaldte grundejerforeningerne til et fællesmøde, hvor den nye affaldsløsning blev præsenteret.

  • ”Vi valgte en tilgang, hvor vi lyttede til grundejerforeninger, for vi vil gerne have et godt samarbejde og en god dialog med dem, inden vi udvider affaldsøerne. Det giver et bedre samarbejde og dermed sortering efterfølgende mener vi,” forklarer Peter Holdt.  

Temaet for fællesmødet var at få forklaret de kommende ændringer ned i detaljen, så forsyningen kunne sikre sig, at alle var ombord med den kommende affaldsløsning inden forløbet blev skudt i gang. Her oplevede Vesthimmerland Forsyning en positiv indstilling fra de fremmødte:

  • ”Grundejerforeninger var godt repræsenteret i 2021, da vi afholdt mødet, mange mødte op og de fleste var positive stemte overfor implementeringen og enige om, at opgaven skulle løses,” udtaler Peter Holdt fra Vesthimmerlands Forsyning.

HVORDAN BLEV DEN GODE AFFALDSLØSNING FOR SOMMERHUSOMRÅDERNE?

Løsningen blev, at de eksisterende affaldsøer skulle udbygges med nye nedgravede affaldsbeholdere, så sorteringen kunne komme op på 8 fraktioner ved alle øerne.

For få år siden besluttede man i Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med Forsyningen, at alle fraktioner skulle indsamles særskilt. Det giver forsyningen den store fordel, at de genanvendelige fraktioner ikke kræver eftersortering på et stort sorteringsanlæg, men kan afsættes direkte.

  • ”Det var også pga. arbejdstilsynet, at vi har valgt at gå med de her nedgravede affaldsøer. Vi havde et møde med dem (red. arbejdstilsynet) i sidste uge, og han synes det var en rigtig god måde, vi har valgt at lave det på med affaldsøerne,” fortæller Peter Holdt, og fortsætter ”De nedgravede affaldsbeholdere er en god løsning for skraldemanden, fx fordi vi sikrer, at der er det rigtige underlag alle steder.

PLACERING AF AFFALDSLØSNINGEN

En typisk udfordring med implementering af en nedgravet affaldsstation i et sommerhusområde er, at sommerhusejerne ikke ønsker stationen placeret ved deres eget sommerhus, men ønsker at have kort gåafstand til affaldsstationen. Løsningen på denne udfordring fandt grundejerne i Vesthimmerlands Kommune tilbage i 2016, hvor der blev truffet beslutning om, at affaldsstationerne skulle placeres ved indfaldsvejene, så man kan aflevere sit affald på vej ud af sommerhusområdet.

Miljøstyrelsen anbefaler, at alle fraktioner indsamles på samme lokation, da det giver den bedste sortering. For Vesthimmerlands Forsyning var det derfor en selvfølge, at sortering af alle fraktioner skulle være til stede ved alle affaldsøerne.

Inden etableringen startede på de enkelte lokationer, besøgte forsyningen alle sommerhusområder for at finde den bedste placering til udvidelsen.

Peter Holdts klare indtryk er, at alle sommerhusejerne generelt har haft en positiv tilgang til den udvidede affaldssortering i deres sommerhusområde.

FORDELE

Peter Holdt ser flere fordele ved de nedgravede affaldsløsninger i sommerhusområderne:

  • Der er ingen begrænsning på volumen for borgerne.
  • Ved at fjerne restaffalds-sækken fra sommerhusene, kommer borgerne til at sortere mere.
  • Bedre arbejdsmiljø og optimerede forhold ift. adgangsveje for renovationsbilen med alle fraktionerne samlet på affaldsøerne.

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.